Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 25-03-2021

Forrige emne Næste emne Afgørelser af måleprotester

Når det på grundlag af resultatet af en inspektion eller måling før eller under en kapsejlads eller en måleprotest eller af kapsejladskomitéen fastlægges, at båden ikke overholder de i målebrevet anførte måledata, skal afvigelsen i rating beregnes som en %-afvigelse af bådens GPH, se nedenfor. Er der tale om anvendelse af udstyr som ikke er registreret på målebrevet, fx spilerstage (SPL) eller sejl, så skal båden diskvalificeres.

  • a. Hvis GPH værdien efter kontrolmålingen er større end eller lig med 99,725% af målebrevets GPH, anerkendes det gældende målebrev, protesten afvises og protestanten skal dække enhver omkostning i forbindelse hermed.
  • b. Hvis GPH værdien efter kontrolmålingen er mindre end 99,725% men større eller lig med 99,5% af målebrevets GPH, skal båden ikke straffes, men et nyt målebrev skal udstedes baseret på de nye måledata og alle sejladser i serien skal genberegnes. Protesten anerkendes og bådens ejer skal dække enhver omkostning i forbindelse hermed. Kapsejladskomitéen skal underrette DS om hændelsen.
  • c. Hvis GPH værdien efter kontrolmålingen er mindre end 99,5% af målebrevets GPH, må båden før første sejlads ikke starte eller alternativt straffes med en 50% placeringsstraf i de sejladser, hvor måledata var forkerte. Protesten anerkendes og bådens ejer skal dække enhver omkostning i forbindelse hermed. Båden må ikke kapsejle igen før alle forkerte måledata er ændret og rating ved genmåling kan verificeres indenfor tolerancen nævnt i a) ovenfor, og et nyt målebrev er udstedt. Kapsejladskomitéen skal handle i henhold til RRS og underrette DS om hændelsen.