Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 20-03-2024

Forrige emne Næste emne Forsejlsarealer, FA1, FA2

  • FA1 = 0,5 * Tmax * ((0,25 * LP) + (1,5 * JHW) + FSP)
  • FA1 er arealet af det forsejl, hvor de største dimensioner - målt på noget forsejl - er benyttet.
  • FA2 = 0,25 * Tmax * (J + (0,25 * LP) + (1,5 * JHW) + (2 * FSP))
  • FA2 er mindre end FA1 og benyttes kun til beregning af S i afsnit 4.2.1 og 3.2.

Definitionerne i afsnit 3.1.3 skal anvendes til at skelne mellem forsejl og spilere.

Ved beregning:

  • Tmax skal ikke tages mindre end 0,75 * ISP.
  • LP skal ikke tages mindre end 0,90 * J.
  • Når JHW ikke er oplyst, dvs. sat til 0,00m, skal JHW ikke tages mindre end 0,60 * LP
  • Når JHW er oplyst, skal JHW ikke tages mindre end 0,50 * LP
  • J skal ikke tages mindre end 0,20 * LOA.

Tmax er den største forligslængde (ERS G.7.3), målt på noget forsejl.

LP er den største forligsperpendikulær (ERS G.7.12), målt på noget forsejl.
LP må ikke være større end 0,65 * Tmax.

JHW er den største halvbredde (ERS G.7.5(a)) målt på noget forsejl (se fig. 16).
JHW må ikke være større end 0,60 * LP på sejlet.

JTQW er trekvartbredden (ERS G.7.6(a)) målt på forsejlet (se fig. 16).
JTQW skal kontrolleres, men ikke indberettes til DS.
JTQW må ikke være større end 0,40 * LP på sejlet.

Faldbarmsbredden (JHB) (ERS G.7.9(a)) på et forsejl må ikke være større end 0,008 * Tmax. (Se fig. 15). JHB skal kontrolleres, men ikke indberettes til DS.

Fig-15.gif Fig-16.gif

J (ERS F.6.1(a)) er fortrekant basis, målt vandret fra mastens forside ved dens laveste punkt over dæk eller ruf til skæringspunktet mellem dækket eller bovspryd og forlængelsen af centerlinjen på det forreste stag (ERS F.1.7(a)(ii)), hvorpå der føres forsejl (se fig. 17). Det forreste stag kan enten være et fast forstag (ERS F.1.7(a)(iii)) eller et løst stag (ERS F.1.7(a)(ii)), der evt. er indbygget i sejlets forlig og kan afmonteres med sejlet. I begge tilfælde skal staget (RRS 54) ved dækket eller på bovsprydet være fastgjort tættest muligt på bådens centerplan.

Hvis båden kan føre forsejl på et inderstag agten for det forreste stag (J), skal skæringspunktet mellem dækket og forlængelsen af centerlinjen i inderstaget være mindst 0,60 * J foran masten, målt på samme måde som J.

FSP er 2 gange den største tværsnitsdimension på forstagsprofil (headfoil) eller rulleforstagsprofil, målt vinkelret på profilens længderetning (se fig. 18).

Fig-17.gif Fig-18.gif