Kapitler Hele bogen Dansk Sejlunions måleregel for kapsejlads - © Dansk Sejlunion
Kopiering er tilladt med kildeangivelse - Sidst revideret 20-03-2024

Forrige emne Næste emne Ansvar

For at kunne beregne korrekte sømiletider er det en betingelse, at de benyttede båddata så nøjagtigt som muligt svarer til bådens virkelige dimensioner og at disse ligger indenfor de gældende betingelser for den evt. brug af DS’ standard båddata. Bådejeren/skipperen har ansvaret for, at disse principper for sportsmanship og fair play overholdes.

DS og klubberne påtager sig intet som helst økonomisk ansvar i forbindelse med udstedelse af målebrev/klassebevis, ej heller for eventuelle fejltagelser eller forsømmelser fra DS’, TU’s eller målerens side.